You are here: 主頁
風水動態
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/7
 
掌相命理
Image 門牙崩斷刑尅父母  有時見到些細佬哥,換齊牙之後門齒参差不齊,尤係當門那兩隻濶板牙,有前翮後何甚...
梅花易數
Image Coming Soon Please Wait, coming soon.. Please Wait, coming soon..... Please wait, coming soon...   | Video...
 
易盤風水
Image Coming Soon Please Wait, Coming Soon....   | Video...
天星擇日
Image Coming Soon Please wait, coming soon.. Please Wait, coming soon..... Please Wait, Coming Soon.....   | Video...
 


Image

牙相之中,最忌係見到棚牙上下参差不齊,又黄又黑。呢種「鬼牙」係最低格最劣的一種。另一種講法就係外形就己經垓突,令人見到都驚,更遑論人生曾有好際遇了。牙齒結構係「骨同肉」組成,以整齊排列,質地堅固為至吉。具有緊密結構牙相的人,多數父母際遇好兼得享高壽,而兄弟姐妹齊全而團結。也因為牙睇衣食,牙齒生得靚,即有衣食和環境富足。


牙齒參差唔齊整,首先影響的係骨肉緣分,例如童年父母分離,兄弟姐妹養唔齊數兼夾聚少離多,婚姻難有着落,或者結得成婚而終見離異及刑傷,且子女亦難求。再有者本身際遇差勁,由於牙亦主做人的原則同毅力,牙健全則意志必強,否則多係冇口齒和冇腰骨之徒,又點會有成就呢?仲有,牙亦關係到健康問題,牙齒崩缺不全,起碼消化系统容易出現疾病。

 

 

名人錄

Danny Summer 好友夏韶聲
童年好友夏韶聲.

 

 好友夏韶聲
夏韶聲錄音室
童年好友夏韶聲錄音室合照.

 

 

葉麗儀 葉麗儀合影
葉麗儀合影.

 

 

 

葉振棠 葉振棠合照
葉振棠合照.